Prínosy pre rozhodovanie

Rozhodovanie vo firmách často prebieha na základe nekompletného súboru údajov, poskytujúcich len jeden alebo obmedzený počet pohľadov na situáciu. Rozhodnutia často vychádzajú zo statických reportov, ktorých aktualizácia vyžaduje značné úsilie, čo spomaľuje celý proces rozhodovania.

Riešenia pre analýzu dát a podporu rozhodovania - Business intelligence (BI) prinášajú aplikácie, ktoré pomáhajú spoločnostiam pochopiť charakteristiky svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom:

  • Integrácie                                                                                                     
  • Analýzy
  • Distribúcie informácií

Vďaka riešeniam BI môžu spoločnosti :

  • získať viac času a zdrojov na samotnú analýzu prostredníctvom rýchlejšieho reportingu
  • efektívnejšie rozvíjať nové biznis aktivity vďaka  pochopeniu súvislostí medzi údajmi a včasnej identifikácii príležitostí aj potenciálnych hrozieb
  • monitorovať priebežne kritické faktory (napr. vo výrobe) a tým rýchlejšie reagovať na odchýlky a určiť príčinu najmä systematicky sa opakujúcich problémov

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS