Integrované riešenia

Systém Jeeves je otvorený pre  možnosti rozšírenia o riešenia tretích strán. Príklady takýchto integrácii môžeme uviesť prostredníctvom príkladov  implementácie čiarových kódov , dochádzkového systému a elektronického podpisu. Aplikácie a rozšírenia tretích strán su dostupné aj prostredníctvom trhu aplikácií -  Jeeves Apps Market.

Čiarové kódy v Saargummi Slovakia s.r.o.

Saargummi Slovakia s.r.o. Dolné Vestenice využíva pre riadenie kombináciu systémov, konkrétne systém Jeeves ako hlavný ERP nástroj a samostatný systém pre oblasť evidencie hmotného toku prostredníctvom čiarových kódov.

Implementácia riešenia sledovania materiálových tokov pomocou čiarových kódov prebiehala v niekoľkých fázach po ucelených častiach – materiály , polotovary, hotové výrobky.  Evidované transakcie prechádzajú v online režime do systému Jeeves a obsluha má k dispozícii vždy aktuálne informácie o stave skladu a skladových pohyboch priamo v  Jeeves.

Riešenie  pokrýva všetky kľúčové procesy v logistických a výrobných skladoch.  Vstupný materiál sa eviduje od  jeho príjmu a kontroly cez evidenciu spotreby vo výrobe.  Spätný monitoring a sledovanie toku je takisto zaistený v časti polotovarov a hotových výrobkov na základe online evidencie vo všetkých procesoch po celú dobu životného cyklu vyrábaných položiek.

Zvýšenú efektivitu v procesoch evidencie hmotného toku spoločnosť Saargummi dosiahla prostredníctvom:

  • Jednoduchosti pri zadávaní dát
  • Online monitoringu evidencie a stavu v skladoch
  • Vylúčenia chybovosti z dôvodu omeškaní alebo nesprávnosti pri zadávaní dát

Dochádzkový system pre Gnotec Ferrex s.r.o.

V spoločnosti Gnotec Ferrex s.r.o.  bolo pre evidenciu dochádzky použité softvérové a hardvérové riešenie , ktoré zabezpečuje evidenciu dát dochádzky. Evidujú sa príchody, odchody ako aj všetky ďalšie podstatné kódy prerušení práce. Zaevidované dáta týkajúce sa všetkých zamestnancov sú v online režime prenášané do systému Jeeves,  kde sú k nahliadnutiu alebo prípadnej editácii k dispozícii majstrom. Obsluha má priamo v systéme Jeeves prehľad o disponibilite pracovníkov na svojich pracoviskách a strediskách.  Analýza dát dochádzky v spojení s evidovanými výkonmi na operáciách vo výrobe poskytuje detailný obraz o produktivite výroby.

Elektronická fakturácia a elektronický  podpis pre Calmit spol. s r.o.

Calmit spol. s r.o. už viac ako 6 rokov úspešne prevádzkuje modul Riadenie dokumentov (EDM). Tento modul sa používa aj v procese generovania a evidencie odoslaných faktúr.

V roku 2013 sa riešenie rozširuje o využitie elektronického podpisu pre automatizované podpisovanie a následné zasielanie mailom faktúr v elektronickej forme.  Pre podpisovanie faktúr elektronickým podpisom bol vybraný samostatný softvérový nástroj tretej strany.  Vytvorením prepojenia so systémom Jeeves sa dosiahlo výrazné zjednodušenie v procese schvaľovania a podpisovania odoslaných faktúr. Toto riešenie zároveň spĺňa všetky bezpečnostné kritéria a požiadavky, ktoré sú kladené na ochranu údajov v oblasti IT.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS