Služby a riešenia

1. Implementácia ERP systému Jeeves

 „Spĺňa váš súčasný podnikový systém potreby vášho biznisu. Otestujte sa!

Spoločnosť NordERP poskytuje plný rozsah služieb  v oblasti implementácie a správy celopodnikového informačného systému Jeeves. V rámci zavádzania systému zastrešuje celý životný cyklus projektu od analýzy procesov a špecifikácie požiadaviek, cez implementačnú štúdiu až po samotnú implementácia ERP systému a poskytnutie post-implementačnej podpory po nábehu do rutinnej prevádzky. Samotná implementácia systému pokrýva všetky kroky od modelovania procesov, cez programové úpravy podľa štúdie resp. podľa namodelovaných procesov, pilotný prechod zákazky systémom až po školenia a podporu pri nábehu na ostrú prevádzku.

2. Business Inteligence

Informačné potreby manažmentu a výkonných pracovníkov pre riadenie procesov v spoločnosti sa vyvíjajú spolu so zmenami v podnikateľských modeloch firiem, technologickými inováciami  ako aj potrebami zákazníkov. V oblasti business intelligence analyzujeme informačné požiadavky zákazníkov v rozhodovacích procesoch, definujeme a následne implementujeme nástroje (MIS, dashboardy, na mieru programované zostavy a sady reportov), ktoré zvýšia efektívnosť pri rozhodovaní napr. o efektívnej alokácii kľúčových výrobných zdrojov. 

3. Optimalizácia podnikových procesov

Požiadavky na efektívnosť podnikových procesov sa odvíjajú od dynamiky konkurenčného prostredia a rastúcich potrieb zákazníkov. S tým súvisia aj meniace sa nároky na informačné systémy v spoločnosti. V rámci optimalizácie procesov realizujeme projekty pod názvom G2G „Go-to-Green“, ktoré v prvom kroku  smerujú k identifikácii oblastí, pre ktoré zmeny v procesoch a úpravy/ rozšírenia informačných systémov budú znamenať prínos v jednom z 3 parametrov:

  • Úspora nákladov
  • Zvýšenie výnosov
  • Zrýchlenie rozhodovacích procesov

V rámci implementácie riešení pre oblasti s potenciálom pre optimalizáciu využívame moderné nástroje a technológie ako

  • čiarové kódy, QR kódy, RFID (pre sledovanie materiálových tokov a procesov)
  • integrácia na zváracie roboty
  • elektronický podpis (pre automatizáciu fakturácie plne v elektronickej forme)

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS