Rozsah služieb

V rámci analýzy procesov pre optimalizáciu sa NordERP vzhľadom na vyššie uvedené parametre zameriava na identifikáciu oblastí:

 • ktoré vôbec nie sú pokryté informačným systémom a ich podpora je zo strany klienta vyžadovaná a preto je nutná (do)implementácia funkcionality
 • ktorých pokrytie informačným systémom nie je dostatočné a je nutné komplexné prenastavenie dotknutej funkcionality
 • kde sú požadované špecifické úpravy alebo donastavenia systému
 • kde je nutné dopracovať manažérske reporty (oblasť BI)

Výstupom analýzy je stručný popis analyzovaných procesov, ktorý pre každý proces špecifikuje:

 • Identifikáciu procesu,
 • Základný popis procesu
 • Zoznam procesných krokov/činností
 • Používané dokumenty
 • Príležitosti na zlepšenie
 • Identifikované návrhy na zlepšenie

Výstup analýzy slúži na:

 • prijatie rozhodnutí,  ktoré z navrhnutých zlepšení budú realizované,
 • v akej postupnosti budú realizované navrhnuté zlepšenia podľa priority klienta
 • v akom časovom období budú realizované navrhnuté zlepšenia

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS